O Dobrši

Video představení obce Dobrš

Mapka lokací

popis

1 Zámek a tvrz
2 Kaple sv. Jana a Pavla
3 kostel Zvěstování paně Marii
4 (hostinec a náves)

Tvrz a zámek

Tvrz je původně gotická stavba, zničena byla r.1421, znovu pak byla postavena r.1561. Rozšířena byla na konci 17.století. Trojkřídlá stavba s torzem hranolovité věže na boční straně je uzavřena jižním směrem ohradní zdí někdejší zahrady, jejíž zbytky jsou patrny z dálkových pohledů. Vstupní budova s průjezdem otvírá pohled na obytnou budovu naproti věži, otevřenou do dvora dvěma arkádami, v jejíž místnostech jsou patrny žebírkové klenby. Na vnějšku lze spatřit zbytky sgrafitového kvádrování. Pod zříceninami tvrze existuje rozsáhlá síť podzemních chodeb. Tato část bohužel není veřejnosti přístupná.

K věži byla v r. 1707 přistavěna severním směrem ranně barokní obdélníková zámecká budova, dvoupatrová, na níž jsou zachovány nadokenní trojboké suprafenestry, zdvojené pilastry nad římsou. Budova prochází rekonstrukcí, interiér se nově upravuje na letní výtvarnou školu a regionální muzeum. Nádvoří s hospodářskými budovami a renesančními klenbami bylo na stěnách též ozdobeno sgrafitovou výzdobou, z níž se dochovaly do dnešní doby pouze fragmenty. Objekt není veřejnosti přístupný právě z již zmíněných důvodu. Zbytky ohradních zdí lemují rozsáhlé renesanční zahrady, vstupní brána do zámeckého areálu byla do renesanční podoby upravena r.1596, opravena a restaurována byla r.1996. Právě v době renesanční se Dobrš těšila jako kulturní a společenské centrum kraje velkému rozkvětu.

http://www.dobrs.cz/wp-content/uploads/3.jpg

http://www.dobrs.cz/wp-content/uploads/5.jpg

Kaple sv Jana a Pavla

Kaple sv Jana a Pavla, před kterou právě stojíme, je zcela výjimečným případem stavby, jež druhotně nabyla charakteru zvonice. Drobný románský kostelík byl postaven kolem r.1230 v místě předpokládaného pohanského obětiště. Charakteristický je jednolodním prostorem s odsazenou věží, apsidou a především pseudogotickým patrem. Na jižní straně lodi je osazen románský portál, podobný svým tvaroslovím západnímu portálu farního kostela. Pro účely zvonice byl ulit obrovský zvon, r.1561 v dílně pražského zvonaře Brickího z Cimperka. Ten stál původně samostatně v dřevěné zvonici na úpatí kopce a teprve v 19. století byl přesunut do dostavěného zvonového patra. Mimo něj jsou v románské věži ještě umístěny nad sebou dva menší zvony z 16. a 17.století.

http://www.dobrs.cz/wp-content/uploads/kostel_zvonice_11.jpg

Kostel Zvěstování Panně Marii

Kostel Zvěstování Panně Marii má románský původ, tedy stál zde již v polovině třináctého století. Byl poškozen kolem r.1420, poté byl přestavěn ranně goticky. Loď byla sklenuta r.1561 Tomášem Rossim z Medrisia, v téže době byla přistavěna sakristie a následně kolem r.1660 pak kaple sv.Kateřiny. Na západnímu průčelí přiléhá k hlavní lodi prostor kaple s románským portálem s obloučkovým vlysem a se sochou Zmrtvýchvstání Krista realizované v roce 1998 mladým sochařem Tomášem Vejdovským, absolventem pražské akademie výtvarných umění. Oltář v hlavní lodi je ranně barokní, na stěně pod kruchtou je umístěn krucifix z dílny bratří Dietrichů . Toto jsou i autoři známe Samsonovy kašny v Českých Budějovicích. V r. 1969 byly v hlavní lodi objeveny vzácné nástěnné malby a původní gotická okna. Jejich chybějící části byly v rámci moderního přístupu nahrazeny výplněmi z lepeného souvrství skla. Nástěnné malby jsou patrné ve dvou fázích, jednak se zde nachází ranně gotické fragmenty a pozdější gotická fáze zahrnuje například vyobrazení smtri panny Marie s okol stojícími jedenácti apoštoly – tedy již bez Jidáše.

V areálu hřbitova tohoto kostela se nachází barokní kostnice. Pod prostorem kněžiště je umístěna krypta, kde jsou pohřbeny ostatky členů rodové šlechty, která měla během historie Dobrš v držení (např. Kavkové z Říčan, Malovcové z Malovic, Kocové z Dobrše, Chřepičtí z Modlíškovic).

http://www.dobrs.cz/wp-content/uploads/kostel_zvonice_6.jpg

http://www.dobrs.cz/wp-content/uploads/kostel_zvonice_19.jpg

 

Hostinec U Dražných

Dobršská náves