Obchodní podmínky

Obchodní podmínky užití stránek dobrsskabrana-fest.cz

 

 1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.dobrsskabrana-fest.cz je právnická osoba – spolek s názvem „Sdružení pro obnovu Dobrše“, IČO:63293269, se sídlem Dobrš č.p.1, 384 73 Stachy, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajský soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 2132 (dále jen jako „SOD“ nebo „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www. dobrsskabrana-fest.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www. dobrsskabrana-fest.cz (dále jen „obchodní podmínky užití“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno SOD ani webových stránek samotných.

 1. Autorská a licenční práva

Internetové stránky www. dobrsskabrana-fest.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www. dobrsskabrana-fest.cz lze bez souhlasu SOD použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www. dobrsskabrana-fest.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu SOD. V případě porušení autorských práv se bude SOD domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

 1. Způsob užití webových stránek

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky www. dobrsskabrana-fest.cz s tím, že je zakázáno zejména: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www. dobrsskabrana-fest.cz nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek www. dobrsskabrana-fest.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.

 

 1. Omezení odpovědnosti SOD

 1. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím internetových stránek www. dobrsskabrana-fest.cz, jejichž úprava je obsažena v obchodních podmínkách pro prodej vstupenek uvedených níže v čl. B tohoto dokumentu.
 2. Obsah internetových stránek www. dobrsskabrana-fest.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek užití, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www. dobrsskabrana-fest.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.
 4. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách www. dobrsskabrana-fest.cz.
 5. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www. dobrsskabrana-fest.cz.
 6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www. dobrsskabrana-fest.cz .

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek užití neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek užití, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek užití.
 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a SOD se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při prodeji vstupenek prostřednictvím SOD budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.
 5. Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.dobrsskabrana-fest.cz

 

 

 1. Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

 

 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti „Sdružení pro obnovu Dobrše“, IČO:63293269, se sídlem Dobrš č.p.1, 384 73 Stachy, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajský soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 2132  (dále jen jako „SOD“) při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce“) prostřednictvím SOD.
 2. Pořadatel Akce je právnická osoba SOD, která zajišťuje a organizuje konání Akce a která je prodávajícím vstupenek na Akce (dále jen „pořadatel“). Identifikace pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u konkrétní Akce.
 3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi pořadatelem jakožto prodávajícím a kupujícím vstupenek na Akci prostřednictvím SOD a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 4. SOD prodává vstupenky prostřednictvím webových stránek SOD www.dobrsskabrana-fest.cz.cz, a dále prostřednictvím svých prodejních míst a prodejních míst smluvních partnerů (dále jen „prodejní síť“).
 5. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přímo u SOD, prostřednictvím jeho obchodního či jiného oddělení.
 6. Kontaktovat SOD znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či email, je-li známo, nebo na obecný telefon či email, uvedený v sekci Kontakty.

 

 1. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek SOD dodat jménem a na účet pořadatele kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.
 2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 3. SOD se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím a v případě nákupu vstupenek jiným způsobem v prodejní síti (na pokladně u SOD, nebo u obchodního partnera SOD) budou kupujícímu vstupenky dodány bezprostředně po zaplacení vstupného příslušným pracovníkem, u něhož kupující vstupenky zakoupí. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.
 4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany SOD jsou veškeré závazky SOD vyplývající ze smlouvy splněny.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny

 1. Kupující bere na vědomí, že SOD je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a pořadatelem této Akce.
 2. SOD za konání jakékoliv Akce anebo za to, že se konat nebude, odpovídá i za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále odpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání Akce. Dále SOD odpovídá za majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou kupujícímu či jiné osobě pořadatelem Akce, nebo která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Veškeré nároky kupujícího či třetích osob je třeba vždy uplatnit u pořadatele Akce.
 3. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 4. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 5. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť SOD neodpovídá.

 

 1. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

 1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupenky.
 2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.dobrsska-brana-fest.cz  je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet.
 3. SOD nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.
 4. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a pořadatelem prostřednictvím SOD odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

 

 1. Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u SOD prostřednictvím prodejní sítě se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku VI.
 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.
 4. SOD nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat SOD a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit SOD jméno a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že SOD zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil SOD, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.
 6. SOD se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,
 7. V případě, že již došlo ke konání Akce, se SOD zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
 8. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který SOD poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím jakéhokoliv z uvedených kontaktů vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. SOD neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 9. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude SOD vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše finančních prostředků, které SOD pořadatel poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které SOD obdržel od kupujících za prodej vstupenek, a které doposud nebyly převedeny pořadateli Akce. V části, v níž nebudou nároky kupujícího uspokojeny, odpovídá kupujícímu výhradně pořadatel zrušené Akce a nikoliv SOD.
 10. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 7 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:
 1. v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím stránek www.dobrsskabrana-fest.cz bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno;
 2. v případě nákupu vstupenky v prodejním místě SOD nebo prodejním místě smluvního partnera SOD bude vstupné vráceno způsobem, který si zvolí kupující (hotovostně či bezhotovostně) s tím, že podmínkou vrácení vstupného je, že se kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů ode dne původního data konání zrušené Akce) dostaví do prodejního místa, ve kterém vstupenku na Akci zakoupil a vrátí zakoupené vstupenky.
 • Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené, bude SOD postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.
 • U SOD nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti SOD.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Ochrana osobních údajů při prodeji

 1. SOD během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu vstupenky poskytne kupující. Tyto osobní údaje SOD shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek. SOD údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. SOD se zavazuje osobní údaje shromažďovat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a SOD vyplývajících z nákupu vstupenky prostřednictvím prodejní sítě SOD. SOD je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.
 2. SOD během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely
 3. Za účelem doručení vstupenky kupujícímu, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek, umožnění vstupu kupujícího na Akci včetně sdílení údajů s příslušným pořadatelem Akce, je-li to k zajištění účasti kupujícího na Akci potřebné;
 4. Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách;
 5. Za účelem plnění zákonných povinností SOD.
 6. Poskytnutím osobních údajů SOD, resp. nákupem vstupenky dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.
 7. SOD nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.
 8. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost Kontaktovat SOD.
 9. SOD osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje osobní údaje smazat dříve, může Kontaktovat SOD a zažádat o smazání svých údajů. V případě zrušení, změny či jiných situací týkajících se Akce nebude moci být kontaktován a nebude mu nijak poskytována náhrada.
 10. V případě, že o to kupující výslovně požádá a souhlasí s tím, předává SOD jeho e-mail pořadateli Akce za účelem zasílání obchodních sdělení pořadateli Akce kupujícímu.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. SOD  je oprávněna kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.
 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah mezi pořadatelem, kupujícím a SOD se řídí českým právním řádem.
 4. Veškeré spory vzniklé při prodeji vstupenek prostřednictvím SOD budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.

 

V DOBRŠI, 1.ČERVNA 2017, Sdružení pro obnovu Dobrše, z.s.